Δικηγορικό Γραφείο
ΜΠΑ 5405/2023(Ασφ. Μετρ) - Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων και προστασία πρώτης κατοικίας της εντολίδος μας έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

5405/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή ………….., Πρόεδρο Πρωτοδικών.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………., χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: …………… του………….., κατοίκου ………Αττικής (οδός…………..), με ΑΦΜ………….., η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου από την πληρεξούσια δικηγόρο της Σοφία Γιαρέντη (AM ΔΣΑ 37494).

Της καθ’ ης η αίτηση: ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων με την επωνυμία «………………» που εδρεύει στο …………….Αττικής (…………………) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ …………………[ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «………………………..» που εδρεύει στο ………………………….και εκπροσωπείται νόμιμα], η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Εισάγεται προς συζήτηση η από ………………….αίτηση) η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ) ……………. και ειδικό αριθμό κατάθεσης (ΕΑΚ) …………………., και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρετάι στην αρχή της απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο έγγραφο σημείωμα που κατέθεσε,

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθ. ……………. έκθεση επίδοσής του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ………………., προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για παράσταση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ης η αίτηση. Όμως, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο αλλ’ ούτε και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος, και, πρέπει, συνεπώς, να δικασθεί ερήμην. Το Δικαστήριο, όμως, θα προχωρήσει στη συζήτησή της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 686§7 του ΚΠολΔ.

Στην κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι επί αιτήσεώς της για την υπαγωγή στον ν. 3869/2010 (περί ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων), εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 384/2017 απορριπτική (της αιτήσεώς της) απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, κατά της οποίας άσκησε εμπρόθεσμα έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ………….και ΕΑΚ …………….) που έχει προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί (ύστερα από την έκδοση της υπ’ αριθ. 7453/2022 μη οριστικής απόφασης) στις 22.09.2023. Επίσης, η αιτούσα εκθέτει ότι την παραπάνω αίτησή της έστρεψε και κατά της………….., ζητώντας την υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης (μεταξύ άλλων και) Οφειλών της προς την τράπεζα αυτή, για τις οποίες η καθ’ ης η αίτηση ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθ. …………… διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την οποία ακολούθως της την επέδωσε μαζί με την από …………… επιταγή προς εκτέλεση: Με βάση το παραπάνω ιστορικό και με την επίκληση ανάγκης αποτροπής του επικείμενου κινδύνου συνέχισης της εκτελεστικής διαδικασίας με την αναγκαστική κατάσχεση του ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της, η αιτούσα ζητά να ανασταλεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ’ ης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 384/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αχαρνών. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως εισάγεται κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 682, 686 επ. και 763 §3 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 6 §5 Ν. 3869/2010, πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από τη συνεκτίμηση όλων των εγγράφων που η αιτούσα προσκομίζει και επικαλείται, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών την από …………….. και υπ’ αριθ. έκθεσης κατάθεσης ………… αίτησή της με την οποία ζήτησε τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών της και την απαλλαγή, καθώς και την εξαίρεση από την εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας της, της κύριας κατοικίας της, με βάση τις διατάξεις του ν. 3869/2010. Την παραπάνω αίτησή της, η αιτούσα έστρεψε και κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………», ζητώντας τη ρύθμιση των οφειλών της και προς την τράπεζα αυτή, (μεταξύ άλλων και) αυτών που προέρχονται από τις υπ’ αριθ. …………………. Και ……………….. συμβάσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας. Επί της παραπάνω αιτήσεως εκδόθηκε, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η υπ’ αριθ. 384/2017 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με την οποία, αφού έγινε δεκτή ως ουσία βάσιμη η προβληθείσα από τους πιστωτές της απούσας ένσταση περί δόλιας περιέλευσής της σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών των χρεών της, η αίτηση απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη. Κατά της πρωτόδικης απόφασης, η αιτούσα άσκησε την από …………. (υπ’ αριθ. έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ΓΑΚ ……./ΕΑΚ……) έφεσή της. Η έφεση στράφηκε (μεταξύ άλλων και) κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………» και συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της ………….., μετά την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 7453/2022 μη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή, η έφεση κρίθηκε εμπρόθεσμη και παραδεκτή καθώς επίσης κρίθηκε ότι η εκκαλουμένη απόφαση εσφαλμένως έκρινε ως παραδεκτή της ένσταση υπάρξεως δόλου στο πρόσωπο τής απούσας που πρότεινε η τρίτη εφεσίβλητη (τράπεζα …………), ενώ θα έπρεπε να την είχε απορρίψει ως απαράδεκτη. Ενόψει τούτων, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με τήν υπ’ αριθ. 7453/2022 απόφασή του, έκρινε ότι συντρέχει λόγος εξαφανίσεως της υπ’ αριθ. 384/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, στο πλαίσιο δε της επανεξέτασης τής ουσίας τής υπόθεσης έκρινε ότι τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί είναι ελλιπή. Για τούτο τόν λόγο, το Δικαστήριο, αφού δέχθηκε τυπικά την έφεση, διέταξε την επανάληψη τής συζήτησης προκειμένου να προσκομισθούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο διατακτικό της παραπάνω απόφασης, και ειδικότερα: α) καταστάσεις βεβαιώσεις που να αναλύουν το κεφάλαιο, τους τόκους Και το τελικό ποσό των οφειλών, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο κοινοποίησης της από …………. αίτησης αναφορικά με τις ανέγγυες πιστώσεις και κατά τον χρόνο συζήτησης της έφεσής αναφορικά μέ τις εμπραγμάτως ασφαλισμένες πιστώσεις και β) αποδεικτικά καταβολών για την οφειλή από την υπ’ αριθ. ………………..σύμβαση πίστωσής, στην οποία η αιτούσα είχε συμβληθεί με την ιδιότητα της εγγυήτριας, προκειμένου το ποσό αυτό να αφαιρεθεί από τις καταβολές που τυχόν θα ορισθούν από το Δικαστήριο. Ύστερα από την έκδοση της υπ’ αριθ. 7453/2022 μη οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η απούσα ζήτησε με την από …………(ΓΑΚ ………/ΕΑΚ………….) κλήση τον προσδιορισμό δικασίμου και έτσι η νέα συζήτησή τής έφεσης ορίσθηκε για την ………… Ωστόσο, με τη νέα από …………..(ΓΑΚ ……../ΕΑΚ …………) κλήση της απούσας, ή συζήτηση της έφεσης επισπεύσθηκε για τη δικάσιμο της ………. Ενόψει όλων των προαναφερόμενων και ειδικά ενόψει τού ότι με την προαναφερόμενη υπ αριθ, 7453/2022 μη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ήδη κριθεί ως παραδεκτή ή έφεση καθώς επίσης έχει κριθεί ως βάσιμος ό πρώτος λόγος της έφεσης και ότι συντρέχει λόγος εξαφανίσεως της υπ’ αριθ. 384/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, πιθανολογείται ότι η από …………. αίτηση θα γίνει τελικώς δεκτή και θα υπαχθεί η αιτούσα στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, αφού επίσης πιθανολογείται ότι συντρέχουν στο πρόσωπό της και οι λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στον νόμο αυτόν. Περαιτέρω, την ………. εκδόθηκε ή υπ’ αριθ. 5908/2023 διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου ΑΘηνών ύστερα από αίτηση τής καθ’ ης. Η διαταγή αυτή πληρωμής εκδόθηκε βάσει των προαναφερόμενων υπ’ αριθ. …………………….. και ………………………….. συμβάσεων χορήγησης Πιστωτικής κάρτας που είχε συνάψει η αιτούσα με την ……………… Τράπεζα, και οι οφειλές από τις οποίες είχαν συμπεριληφθεί στην από ……….. αίτηση ρύθμισης οφειλών. Η ………. Τράπεζα, με την από ……………. σύμβαση μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων που καταχωρήθηκε στο ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ……….. (τόμος …, αριθ. ….), μεταβίβασε (μεταξύ άλλων και) τις απαιτήσεις αυτές προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…………………….», η οποία ακολούθως ανέθεσε τη διαχείρισή τους στην καθ’ ης η αίτηση. Εν συνεχεία, η τελευταία επέδωσε στην αιτούσα αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθ. …………. διαταγής πληρωμής, μαζί με την …………. επιταγή, με την οποία επέταξε την αιτούσα στην καταβολή εντόκως του συνολικού ποσού των 6.902,46 ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο, του ποσού των 200 ευρώ για δικαστική δαπάνη, και του ποσού των (10+35=) 45 ευρώ για έξοδα. Η επίδοση της επιταγής σηματοδότησε την έναρξη διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της αιτούσας (πρβλ. άρθρο 924 ΚΠολΔ), στο πλαίσιο της οποίας απειλείται η κατάσχεση της κύριας κατοικίας της απούσας. Με βάση τα ανωτέρω και επειδή η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα της απούσας, υφίσταται επείγουσα περίπτωση λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το κύριο αίτημά της και να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ’ ης, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσης έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 384/2017 απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Αχαρνών που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Να σημειωθεί ότι το δεδικασμένο της εκδοθησομένης αποφάσεως επί της εφέσεως θα δεσμεύει και τη νέα δικαιούχο των παραπάνω απαιτήσεων, αλλοδαπή εταιρεία «……………» (τις απαιτήσεις της οποίας διαχειρίζεται η καθ’ ης), τόσο ως ειδική διάδοχο της διαδίκου στη δίκη επί της εφέσεως, ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………………….» (βλ. άρθρο 325 περ.2 ΚΠολΔ), όσο και ενόψει της διάταξης του άρθρου 3 §7 ν. 4354/2015, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, καθώς και ανάθεσης διαχείρισης, δεν επιτρέπεται να χειροτερεύσει, μεταξύ άλλων, η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη. Το παρεπόμενο αίτημα περί διατήρησης της υπάρχουσας νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της απούσας, πρέπει να απορριφθεί αφού η χορηγούμενη αναστολή επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχειών του οφειλέτη, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 6 §5εδ.γ’ του ν. 3869/2010. Επίσης, το αίτημα για καταδίκη της καθ' ης στα δικαστικά έξοδα, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 84§2 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), ενώ, τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν θα ορισθεί αφού δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής (άρθρο 699 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ TOΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης.
ΔΕΧΕΤΑΙ ενμέρει την αίτηση.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται από την καθ’ ης η αίτηση σε βάρος της απούσας δυνάμει της υπ’ αριθ. ……….διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της κάτωθι αυτής συνταχθείσας από ………… επιταγής προς εκτέλεση, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από …………..(ΓΑΚ …….. /ΕΑΚ ……..) έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 384/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στην Αθήνα στις 18.09.2023.

 

Ο/Η Δικαστής       Ο/H Γραμματέας


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News