Δικηγορικό Γραφείο
2920/2022 ΜονΠρωτΑθ (Εκουσ) Κατάργηση διαιτητικής συμφωνίας λόγω άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας του ενός μέρους να ορίσει δικό του διαιτητή

Συμφωνία περί υπαγωγής διαφορών σε διαιτησία σε όρο του καταστατικού εταιρείας. Η παράλειψη των αιτούντων να προβούν σε διορισμό δικού τους διαιτητή, τόσο με την άπρακτη συμπλήρωση της προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών, όσο και με την αποστολή σχετικής εξώδικης απάντησης τους, εκλαμβάνεται ως πρόταση προς τους κυρίως παρεμβαίνοντες - συνεταίρους τους για συμβατική κατάργηση της αρχικής συμφωνίας περί διαιτησίας, με διορισμό διαιτητή από κάθε μέρος κατά το άρθρο 872 ΚΠολΔ. Εφόσον οι κυρίως παρεμβαίνοντες κατέθεσαν στο Δικαστήριο αυτό την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά των αιτούντων και την αίτηση αποκλεισμού κατά των αιτούντων, η εν λόγω πρόταση έγινε αποδεκτή και έτσι η διαιτητική συμφωνία, που εμπεριέχεται στο καταστατικό, θεωρείται καταργημένη και χωρίς πλέον ισχύ. Συνεπώς, δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη ενεργούς διαιτητικής συμφωνίας μεταξύ των μερών Δέχεται κύρια παρέμβαση. Απορρίπτει αίτηση περί διορισμού κοινού διαιτητή των μερών ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν.

Την υπόθεση χειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία (εκπροσωπώντας τον εντολέα μας, ως έναν εκ των δύο κυρίως παρεμβαινόντων) η συνεργάτις Δικηγόρος του γραφείου μας, Κωνσταντίνα-Πηνελόπη Γιαννοπούλου.).

Ακολουθεί το κείμενο της Απόφασης:

«ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Μαρία Βωβού, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και τη Γραμματέα Μαρία Λελεδάκη.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 2022, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ - ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 1) …………..του………….., με ΑΦΜ………….., κατοίκου………….. Αττικής (οδός………….. αριθ. …………..), και 2) ………….. του………….., με ΑΦΜ………….., κατοίκου………….. Αττικής (οδός………….. αριθ. …………..), οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Δημητρίου Λιακόπουλου.

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ: 1) …………..του………….., με ΑΦΜ………….., κατοίκου………….. Αττικής (Λεωφόρος………….. αριθ. …………..), που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Κωνσταντίνας-Πηνελόπης Γιαννοπούλου, και 2) …………..του………….., με ΑΦΜ………….., κατοίκου………….. Αττικής (οδός …………..αριθ. …………..), που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Σταυρούλας - Πηνελόπης Σαμπάνη.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από………….. /2021 αίτησή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …………../2021, προσδιορίστηκε αρχικά προς συζήτηση για τη δικάσιμο της …………../2022 και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο αυτή η συζήτηση της αίτησης αναβλήθηκε για την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας και η υπόθεση γράφτηκε εκ νέου στο πινάκιο.

Οι κυρίως παρεμβαίνοντες, με την από …………../2022 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …………../2022 κύρια παρέμβασή τους, η οποία προσδιορίστηκε προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της προκείμενης απόφασης δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο, ζητούν να απορριφθεί η ως άνω αίτηση.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης και της κύριας παρέμβασης, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα εισάγονται προς συζήτηση η από …………../2021 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …………../2021 αίτηση και η από …………../2022 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ………….. /2022 κύρια παρέμβαση, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, εφόσον εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται έτσι και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρα 878 παρ. 1-3,741,752 παρ. 1,246, 79, 31 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Από τις διατάξεις των άρθρων 867,868 και 869 ΚΠολΔ προκύπτει ότι διαφορές ιδιωτικού δικαίου υφιστάμενες ή μέλλουσες να προέλθουν από ορισμένη έννομη σχέση, πλην των εργατικών διαφορών, μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία, αν εκείνοι που τη συνομολόγησαν έχουν την εξουσία να διαθέτουν ελεύθερα το αντικείμενο της διαφοράς. Ειδικά για τις μελλοντικές διαφορές απαιτείται, πέραν της εξουσίας διάθεσης των μερών, και τήρηση έγγραφου τύπου, που είναι συστατικός, και δεν μπορεί να αναπληρωθεί με την επίκληση άλλων αποδεικτικών μέσων. Με τη συμφωνία περί διαιτησίας επί των μελλοντικών διαφορών μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία ορισμένες ή και όλες οι ιδιωτικού δικαίου διαφορές από ορισμένη έννομη σχέση, που μπορούν να γεννηθούν στο μέλλον, σε οποιαδήποτε διάταξη του νόμου και αν στηρίζονται (ΑΠ 1737/2009, ΕφΠειρ 4/2008, ΤΝΠ Νόμος). Η συμφωνία αυτή μπορεί να καταργηθεί, με αντισυμφωνία, με την απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, ότι και αυτή πρέπει να γίνει εγγράφως, οπότε τίθεται εκτός ισχύος η συμφωνία για τη διαιτησία. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 872 επ. ΚΠολΔ συνάγεται ότι εφόσον με τη συμφωνία για διαιτησία δεν ορίζονται οι διαιτητές, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς και κυρίως να συμπράξουν στο διορισμό των διαιτητών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 873 ΚΠολΔ, κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να καλέσει το άλλο εγγράφως να ορίσει το διαιτητή ή τους διαιτητές μέσα σε προθεσμία οκτώ τουλάχιστον ημερών και πρέπει να γνωστοποιήσει στο έγγραφο αυτό και το διαιτητή ή τους διαιτητές που το ίδιο ορίζει, ενώ το μέρος στο οποίο απευθύνεται η κλήση οφείλει, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, να ανακοινώσει σε εκείνον που το καλεί, το διαιτητή ή τους διαιτητές που αυτό ορίζει. Η άρνηση ή παράλειψη του προς ον η κλήση αντισυμβαλλόμενου, να ορίσει διαιτητή αποτελεί, όπως γίνεται δεκτό, πρότασή του περί συμβατικής κατάργησης της συμφωνίας περί διαιτησίας, η δε αποδοχή της πρότασης αυτής μπορεί να γίνει με την άσκηση από το λήπτη της πρότασης αυτής ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων της αγωγής από την κύρια σύμβαση για την επίλυση της διαφοράς, για την οποία είχε καταρτιστεί η συμφωνία διαιτησίας (ΕφΑθ 3540/1984, ΔΙΑΙΤ 1992, 623, Βασ. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, τόμος Δ, 1996, άρθρο 873 αριθ. 8, σελ. 749).

Στην προκειμένη περίπτωση στην υπό κρίση αίτηση εκτίθεται ότι οι αιτούντες, ο …………..του …………..και ο …………..του ………….., τυγχάνουν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ποσοστά συμμετοχής ομόρρυθμα μέλη της εταιρείας με την επωνυμία «…………..ΟΕ», που εδρεύει στα ………….. Αττικής, ενώ διαχειριστής της τυγχάνει ο δεύτερος αϊτών. Ότι η εταιρεία αυτή συστάθηκε δυνάμει του από …………../1989 ιδιωτικού συμφωνητικού, νόμιμα δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, αρχικά υπό την επωνυμία «…………..ΟΕ», η οποία τροποποιήθηκε ως άνω με το από ………….. /1992 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα αυτά δημόσια βιβλία. Ότι η διάρκεια της εν λόγω εταιρείας είναι αόριστη, ενώ ο καταστατικός της σκοπός συνίσταται στη φωτοστοιχειοθεσία κειμένων, αναπαραγωγή και εκτύπωση παντός είδος εντύπου και σε κάθε φύσης γραφικές τέχνες και συναφή είδη καθώς και στην εκτέλεση των εργασιών αυτών για λογαριασμό τρίτων. Ότι στον όρο 10 του καταστατικού προβλέπεται ότι για κάθε διαφορά μεταξύ των συνεταίρων ως προς την εφαρμογή των όρων του καταστατικού και των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της εταιρείας οι εταίροι υποβάλλονται στη διαιτησία του ΚΠολΔ. Ότι μεταξύ των εταίρων έχουν ανακύψει οι ειδικότερα αναφερόμενες διαφορές ως προς τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Ότι δυνάμει της από …………../2021 εξώδικης δήλωσής τους ο …………..και ο………….., εμμένοντας στις θέσεις τους περί κακοδιαχείρισης εκ μέρους του δεύτερου αιτούντος, καλούσαν τον ως άνω διαχειριστή σε παραίτηση καθώς και αμφότερους τους αιτούντες να συμπράξουν στην εξαγορά των εταιρικών τους μεριδίων. Ότι με το αυτό έγγραφο οι συνεταίροι τους επικαλέστηκαν την εμπεριεχόμενη στο καταστατικό ρήτρα διαιτησίας και πρότειναν κατά το άρθρο 873 ΚΠολΔ ως διαιτητή τον …………. , δικηγόρο, θέτοντας στους αιτούντες προθεσμία δεκαπέντε ημερών για την αποδοχή του ή τον ορισμό από την πλευρά τους έτερου διαιτητή. Ότι η προθεσμία αυτή παρήλθε, χωρίς οι αιτούντες να προβούν σε διορισμό διαιτητή και έτσι δεν αποδέχθηκαν σιωπηρά την πρόταση των συνεταίρων τους. Ότι λόγω των εντάσεων και των προστριβών οι σχέσεις των εταίρων έχουν διαρραγεί και είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Ότι λόγω του μη εμπρόθεσμου διορισμού διαιτητή, συντρέχει περίπτωση να διορισθεί αυτός με δικαστική απόφαση. Κατ’ ακολουθίαν του ιστορικού αυτού ζητούν να οριστεί διαιτητής προς επίλυση των εταιρικών διενέξεων για την πορεία της εταιρείας με την επωνυμία «…………..ΟΕ». Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 878 παρ. 1 και 3, 741 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η αίτηση έχει ασκηθεί παραδεκτά, αφού οι αιτούντες, ως συμβληθέντα μέρη στη συμφωνία διαιτησίας, νομιμοποιούνται ενεργητικά στην κατάθεσή της κατά το άρθρο 878 παρ. 3 εδ. α ΚΠολΔ, ενώ το δικόγραφό της είναι αρκούντως ορισμένο, αφού αυτό, μεταξύ άλλων, περιέχει τη συμφωνία για διαιτησία, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της υπόθεσης, καθώς και τον ισχυρισμό ότι δεν έλαβε χώρα εμπρόθεσμος διορισμός διαιτητή με συμφωνία των μερών. Επομένως οι αντίθετοι ισχυρισμοί των κυρίως παρεμβαινόντων περί απαραδέκτου της αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης των αιτούντων και περί αοριστίας, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Ακολούθως, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 867, 873, 874, 878 παρ. 1-3 και 879 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν τυγχάνει βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, ενόψει και του ότι δεν έχει διαταχθεί κατά το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ η κλήτευση έτερων προσώπων και οι αιτούντες αναγράφουν στο δικόγραφό τους ότι απλώς κοινοποιούν την αίτηση προς τους συνεταίρους τους …………..και…………...

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 761,748 παρ. 3,753 παρ. 1 και 752 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ο καθ’ ου η αίτηση δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του διαδίκου με μόνη την απεύθυνση της αίτησης εναντίον του, αν δεν κλητεύθηκε ύστερα από διαταγή του δικαστηρίου, δεν προσεπικλήθηκε ή δεν άσκησε παρέμβαση, ακόμη και όταν, χωρίς πάντως να ασκήσει παρέμβαση, παραστεί στη δίκη. Ούτε άλλωστε ο από το δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου ορισμός, κατά την κατάθεση της αίτησης, απλώς της προθεσμίας για την τυχόν κοινοποίησή της στον καθ’ ου για να ασκήσει παρέμβαση ή να προστατεύσει κατ’ άλλον, ενδεχομένως, τρόπο τα πιθανά συμφέροντά του, συνιστά ή μπορεί να αναπληρώσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ, κλήτευση, με διαταγή του αρμόδιου δικαστή, εκείνου που έχει έννομο συμφέρον από τη δίκη, ώστε να προσδώσει στον καθ’ ου η αίτηση ιδιότητα διαδίκου (ΑΠ 1305/1994, ΤΝΠ Νόμος).

Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 79, 80,747 και 752 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι δυνατή η άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης, εφόσον βέβαια συντρέχει η, κατά το άρθρο 68 του ίδιου Κώδικα, διαδικαστική προϋπόθεση της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του παρεμβαίνοντος. Ειδικότερα, ενώ στη δίκη της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος αναφέρεται στη θετική ή αρνητική διάγνωση του επίδικου δικαιώματος, στις περιπτώσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος συνίσταται στην παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης αναφορικά με το ζητούμενο ρυθμιστικό μέτρο. Στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον η παρέμβαση του τρίτου επιδιώκει την απόρριψη της αίτησης, με την οποία ανοίχθηκε η δίκη, ή τη ρύθμιση του επίδικου αντικειμένου κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που ζητείται με την αίτηση, πρόκειται για κύρια παρέμβαση (ΕφΔωδ 120/2004, ΠΠΑθ 888/2017, ΤΝΠ Νόμος).

Στην προκειμένη περίπτωση στη υπό κρίση κύρια παρέμβαση οι κυρίως παρεμβαίνοντος εκθέτουν ότι τυγχάνουν ομόρρυθμοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «…………..ΟΕ». Ότι οι συνεταίροι τους …………..και …………..έχουν ασκήσει αίτηση περί δικαστικού διορισμού διαιτητή για την επίλυση των εταιρικών διενέξεων σχετικά με την πορεία της εταιρείας, η οποία (αίτηση) ενσωματώνεται στο δικόγραφο της κύριας παρέμβασής τους. Ότι εξαιτίας των ειδικότερα αναφερόμενων διαφορών που ανέκυψαν στο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας, κοινοποίησαν στους αιτούντες στις …………../2021, την από …………../2021 εξώδικη δήλωση, με την οποία διόρισαν από την πλευρά τους ως διαιτητή τον δικηγόρο Αθηνών …………… και κάλεσαν τους αντισυμβαλλόμενούς τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, να ορίσουν και από τη δική τους τη μεριά διαιτητή ή να συναινέσουν στην επιλογή διαιτητή από τους κυρίως παρεμβαίνοντος. Ότι με την από …………../2021 εξώδικη δήλωση τους οι αιτούντες αρκέστηκαν να δηλώσουν μόνο πως σε περίπτωση μη εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, θα επιδιωχθεί αυτό δικαστικά, ενώ παρέλειψαν να δηλώσουν με τη σειρά τους διαιτητή και να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του. Ότι ακολούθως οι κυρίως παρεμβαίνοντες άσκησαν στο Δικαστήριο αυτό την από …………../2021 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …………../2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του διαχειριστή ………….., η οποία του επιδόθηκε στις …………../2022, και την από …………../2021 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …………../2022 αίτηση αποκλεισμού των συνεταίρων τους, η οποία τους επιδόθηκε στις …………../2022. Ότι η άρνηση- παράλειψη των αιτούντων να προβούν στον ορισμό διαιτητή συνιστά πρότασή τους περί συμβατικής κατάργησης της συμφωνίας διαιτησίας. Ότι με την άσκηση των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από τους παρεμβαίνοντες και έτσι η διαιτητική συμφωνία θεωρείται καταργημένη και δεν είναι πλέον σε ισχύ, με αποτέλεσμα η κύρια αίτηση να τυγχάνει απορριπτέα λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, και σε κάθε περίπτωση είναι μη νόμιμη. Κατ’ ακολουθίαν του ιστορικού αυτού ζητούν να γίνει δεκτή η κύρια παρέμβασή τους, να απορριφθεί η αίτηση περί διορισμού διαιτητή και να επιβληθούν τα δικαστικά τους έξοδα σε βάρος των αιτούντων - καθ’ ων η κύρια παρέμβαση. Η ως άνω κύρια παρέμβαση είναι παραδεκτή και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 878 παρ. 3, 747, 748 και 752 παρ. 1 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες και οι κυρίως παρεμβαίνοντες τυγχάνουν ομόρρυθμοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «…………..ΟΕ», η οποία συστάθηκε, δυνάμει του από …………../1989 ιδιωτικού συμφωνητικού, νόμιμα δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό …………../1989, υπό την αρχική επωνυμία «…………..ΟΕ». Το καταστατικό της εταιρείας υποβλήθηκε σε διαδοχικές τροποποιήσεις και τελικά κωδικοποιήθηκε με το από …………../2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ στις …………../2015 (βλ. τη με αριθμό πρωτοκόλλου …………../2015 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών). Ειδικότερα στην εν λόγω εταιρική σύμβαση συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η έδρα της εταιρείας κείται στα …………..Αττικής (οδός…………..), ότι σκοπό της εταιρείας αποτελεί η φωτοστοιχειοθεσία κειμένων, η αναπαραγωγή και εκτύπωση παντός είδος εντύπου και κάθε φύσης γραφικές τέχνες και συναφή είδη καθώς και η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών για λογαριασμό τρίτων, ότι η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, ότι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 13.500 ευρώ και ότι το ποσοστό συμμετοχής σε αυτό προσδιορίζεται σε 16,67% για καθένα από τους αιτούντες και σε 33,33% για καθένα από τους κυρίως παρεμβαίνοντες, καθώς και ότι διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας τυγχάνει ο…………... Επίσης στον όρο 10 της εταιρικής σύμβασης διαλαμβάνεται ρήτρα διαιτησίας, σύμφωνα με την οποία «Για πάσα διένεξη και εν γένει διαφορά μεταξύ των συνεταίρων ή κληρονόμων των περί την εφαρμογήν των όρων του παρόντος και των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως και διανομής της εταιρικής περιουσίας οι συμβαλλόμενοι υποβάλλονται στη διαιτησία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». Από την επισκόπηση της ρήτρας αυτής συνάγεται σαφώς ότι γίνεται ρητή παραπομπή στη διαδικασία των άρθρων 872 και 873 ΚΠολΔ για τον ορισμό των διαιτητών και ότι τα συμβληθέντα μέρη δεν είχαν συμφωνήσει να συγκροτηθεί μονομελής διαιτησία. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ανέκυψαν μεταξύ των εταίρων διαφορές και διενέξεις ως προς την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και διαταράχθηκαν οι προσωπικές τους σχέσεις. Εξαιτίας της διαμορφωθείσης κατάστασης, οι κυρίως παρεμβαίνοντες, με την από …………../2021 εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία - πρόσκληση, που επιδόθηκε στους αιτούντες - καθ’ ων η παρέμβαση στις …………../2021 (βλ. τις προσκομιζόμενες με αριθμούς …………../2021 και …………../2021 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ………….), γνωστοποίησαν στους αιτούντες τον ορισθέντα από αυτούς διαιτητή, …………., δικηγόρο Αθηνών, και τους κάλεσαν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, να ορίσουν και από τη μεριά τους διαιτητή ή να συμφωνήσουν στην επιλογή του ως άνω ήδη διορισθέντος διαιτητή των κυρίως παρεμβαινόντων. Οι αιτούντες όμως δεν όρισαν δικό τους διαιτητή μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η οποία έτσι παρήλθε άπρακτη, αλλά κοινοποίησαν στους κυρίως παρεμβαίνοντες την από …………../2021 εξώδικη απάντηση — δήλωση στις …………../2021 (βλ. την από …………../2021 επισημείωση της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών …………. στο περιθώριο του επιδοθέντος εγγράφου), δυνάμει της οποίας δήλωσαν ότι η διαιτητική επίλυση των εταιρικών τους διαφορών πρέπει να γίνει «με ένα πρόσωπο διαιτητή κοινής αποδοχής, το οποίο δύναται να προσδιοριστεί δικαστικώς στην παρούσα χρονική στιγμή», και ότι σε περίπτωση οριστικού αδιεξόδου της προσπάθειας εξώδικης επίλυσης των εταιρικών ζητημάτων αρμόδια θα είναι τα τακτικά δικαστήρια. Η παράλειψη των αιτούντων να προβούν σε διορισμό δικού τους διαιτητή, τόσο με την άπρακτη συμπλήρωση της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών, όσο και με την προαναφερθείσα από …………../2021 εξώδικη απάντηση - δήλωσή τους, εκλαμβάνεται ως πρόταση προς τους κυρίως παρεμβαίνοντες συνεταίρους τους για συμβατική κατάργηση της αρχικής συμφωνίας περί διαιτησίας, με διορισμό διαιτητή από κάθε μέρος κατά το άρθρο 872 ΚΠολΔ. Εφόσον οι κυρίως παρεμβαίνοντες κατέθεσαν στο Δικαστήριο αυτό την από …………../2021 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ………………../2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του ………….., η οποία του επιδόθηκε στις …………../2022 (βλ. τη με αριθμό …………../2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αντωνίου Παπαγιαννούλα), και την από …………../2021 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …………../2022 αίτηση αποκλεισμού κατά του …………..και της ………….., η οποία τους επιδόθηκε στις …………../2022 (βλ. τις με αριθμούς …………../2022 και …………../2022 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αντωνίου Παπαγιαννούλα), η εν λόγω πρόταση έγινε αποδεκτή και έτσι η διαιτητική συμφωνία, που εμπεριέχεται στο καταστατικό, θεωρείται καταργημένη και χωρίς πλέον ισχύ. Εξάλλου δεν καταρτίστηκε έτερη συμφωνία μεταξύ των μερών για διαιτητική επίλυση των εταιρικών τους διαφορών, υπό μονομελή διαιτησία, αφού η πρόταση που απηύθυναν οι κυρίως παρεμβαίνοντες στους αιτούντες με την από …………../2021 εξώδικη δήλωσή τους, είχε σαφές και ορισμένο περιεχόμενο για τη διεξαγωγή διαιτησίας υπό το συγκεκριμένο, ήδη επιλεγέν, από αυτούς πρόσωπο διαιτητή, και όχι γενικά υπό τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής των συνεταίρων, και η δήλωση αυτή βουλήσεως αποσβέστηκε, κατά τα άρθρα 869 παρ. 2 ΚΠολΔ, 185 και 187 ΑΚ, μετά την άπρακτη παρέλευση της ορισθείσης προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών [βλ. και σελ. 5 στιχ. 6-14 της υπό κρίση αίτησης όπου αναφέρεται κατά λέξη ότι «(οι …………..και …………..) σύμφωνα με το άρθρο 873 του ΚΠολΔ πρότειναν εγγράφως ως διαιτητή τον κ. …………. τάσσοντας δεκαπενθήμερη προθεσμία εν μέσω θέρους για την αποδοχή του ή τον ορισμό από πλευράς μας άλλου διαιτητή. Η ανωτέρω δεκαπενθήμερη προθεσμία παρήλθε και δεν ορίστηκε διαιτητής καθώς δεν υπήρχε συναίνεση, και ως εκ τούτου σιωπηρώς δεν αποδεχθήκαμε την πρόταση των συνεταίρων μας»].

Ενόψει των ανωτέρω, δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη ενεργούς διαιτητικής συμφωνίας μεταξύ των μερών και πρέπει να γίνει δεκτή η κύρια παρέμβαση και να απορριφθεί η αίτηση περί διορισμού κοινού διαιτητή των μερών ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος τα δικαστικά έξοδα των κυρίως παρεμβαινόντων, κατά παραδοχή του οικείου παρεπόμενου αιτήματος τους, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των αιτούντων (άρθρα 878 παρ. 3, 746 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων την αίτηση και την κύρια παρέμβαση.

ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των αιτούντων τα δικαστικά έξοδα των κυρίως παρεμβαινόντων, το ύψος των οποίων ορίζει σε τριακόσια (300) ευρώ για καθένα από αυτούς.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση στις……………….  χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News