ΜΠΑ 1738/2018 Εργατικές Διαφορές - Νόμιμη η υποβολή του παρεπόμενου αιτήματος καταβολής τόκων επί του κεφαλαίου της αγωγής, που προβάλλεται το πρώτον με το δικόγραφο των προτάσεων κατ άρθρο 223 ΚΠολΔ. Ρητή μονομερής αναγνώριση εκ μέρους του εργοδότη του δικαιώματος του εργαζόμενου για τη λήψη της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 6 παρ 2 Ν 3198/1955. Νομ...

ΜΠρΑθ. 3727/2018: ΑΚ 26- η έννοια της « οικογένειας» για την εφαρμογή της ΑΚ 932 (αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω θανάτου συγγενούς) κρίνεται κατά το ελληνικό δίκαιο, εφόσον το αδίκημα διαπράχθηκε στην Ελλάδα. Αναβολή έκδοση οριστικής απόφασης κατ’ άρθρο 254 παρ 1 ΚΠολΔ για την προσκομιδή των αναγκαίων διαδικαστικών ή αποδεικτικών εγγράφων που οι διάδικοι επικαλέστηκαν, αλλά δεν προσκόμισαν. Ως μη προσκόμιση θεωρείται και η μη νόμιμη προ...

Οριστική διακοπή λειτουργίας επιχείρησης – Απόκρουση αιτήματος περί επιδίκασης μισθών υπερημερίας κατ’ άρθρο 281 ΑΚ « Ο εργαζόμενος εργάστηκε ως οδηγός βυτιοφόρου μέχρι τις ….2013, οπότε ο εναγόμενος κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας του εγγράφως, χωρίς όμως να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας οφειλόταν στη δυσμενή οικονομική πορεία της επιχείρησης του εναγόμενου…γεγονός που οδήγησε στην παύση της ...

Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ατυχήματος ως εργατικού «Κατά τη διάταξη του άρθρου 663 περ 1 ΚΠολΔ, με την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 ως 676 δικάζονται οι διαφορές από την παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την παροχή της εργασίας αυτής μεταξύ των εργαζομένων ή των διαδόχων τους και εκείνων που κατά το νόμο έχουν δικαίωμα από την παροχή της εργασίας τους και εργοδοτών ή των διαδόχων τους. Από τις διατ...

Εργατικό δίκαιο - κριτήρια ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης Στο πλαίσιο του ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης κρίσιμα κριτήρια είναι: 1) η μεταβίβαση ή μη των υλικών στοιχείων, 2) η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών και η αξία τους, 3) η απασχόληση ή μη σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης από το νέο επιχειρηματία, 4) η μεταβίβαση ή μη της πελατείας, 5) ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούντ...