Δικηγορικό Γραφείο

Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ατυχήματος ως εργατικού

«Κατά τη διάταξη του άρθρου 663 περ 1 ΚΠολΔ, με την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 ως 676 δικάζονται οι διαφορές από την παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την παροχή της εργασίας αυτής μεταξύ των εργαζομένων ή των διαδόχων τους και εκείνων που κατά το νόμο έχουν δικαίωμα από την παροχή της εργασίας τους και εργοδοτών ή των διαδόχων τους. Από τις διατάξει αυτές συνάγεται ότι προϋπόθεση για την εκδίκαση της υπόθεσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών είναι όπως αντίδικος του εργαζόμενου ή των διαδόχων του είναι ο εργοδότης του ή οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί του. Συναφώς δε δικάζονται κατά την εργατική διαδικασία οι διαφορές, οι οποίες, αν και έχουν ιστορική βάση ή αφορμή τη σχέση παροχής εξαρτημένης εργασίας γεννώνται με τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι εργοδότης, αλλά απλώς ανέλαβε δυνάμει ανεξαρτήτου σύμβασης με τον εργοδότη την υποχρέωση καταβολής κάποιας παροχής στον εργαζόμενο».

Παραστάθηκαν