Δικηγορικό Γραφείο

 

Με την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων αξιώνει από την εναγομένη αδελφή του, την καταβολή σε αυτόν της ανάλογης μερίδας της μισθωτικής αξίας χρήσεως του κοινού τους, δυνάμει κληρονομικής διαδοχής των γονέων τους, ακινήτου, ύψους 10.150,00 ευρώ, το οποίο εκείνη χρησιμοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα. Η εναγομένη εντολέας μας έχει ήδη ασκήσει αγωγή ακύρωσης της δημόσιας διαθήκης του αποβιώσαντος πατρός τους, δυνάμει της οποίας ο ενάγων κατέστη αποκλειστικός κληρονόμος επί ετέρου ακινήτου, για το λόγο ότι ο διαθέτης δεν βρισκόταν σε πνευματική διαύγεια και η διαθήκη δε συνετάγη με την ελεύθερη βούλησή του. Επί της αγωγής αυτής της εναγομένης εξεδόθη προδικαστική απόφαση, προκειμένου να προσκομιστεί νευρολογική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να αχθεί το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών σε ασφαλή δικαστική κρίση περί της ακύρωσης ή μη της εν λόγω διαθήκης. Σε περίπτωση, μάλιστα, ακύρωσης αυτής, η εναγομένη εντολέας μας ισχυρίζεται ότι θα διεκδικήσει, αντιστοίχως, την ομοειδή της απαίτηση, ήτοι την ανάλογη μερίδα της μισθωτικής αξίας χρήσεως του ετέρου κοινού ακινήτου, το οποίο ο ενάγων νέμεται κατ’ αποκλειστικότητα ως εκ της προσβληθείσας διαθήκης κληρονόμος. Το παρόν Δικαστήριο έκρινε ότι το αποτέλεσμα της δίκης επί της αγωγής ακύρωσης διαθήκης εκ μέρους της εναγομένης, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την ασφαλή διάγνωση της παρούσας διαφοράς και ενδεχομένως να ασκεί επιρροή στην κρίση του αυτού Δικαστηρίου περί παράβασης ή μη της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ εκ μέρους του ενάγοντος με την άσκηση της υπό κρίση αγωγής. Αναβάλλει κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί του ως άνω προκριματικού ζητήματος.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τακτική Διαδικασία

 

Αριθμός Απόφασης

114/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη ………… και τη Γραμματέα …………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την …….2018, για να δικάσει την αγωγή μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ………., κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός ……… αρ. …, ΑΦΜ …….., για τον οποίο προκατέθεσε προτάσεις ο πληρεξούσιος δικηγόρος Αθηνών, ………, ο οποίος δεν τον εκπροσώπησε στο ακροατήριο.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ………, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός ……. Αρ. …, για την οποία προκατέθεσε προτάσεις ο πληρεξούσιος δικηγόρος Αθηνών, Ελευθέριος Κιούκης και ο οποίος δεν την εκπροσώπησε στο ακροατήριο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η υπ’ αριθ. κατάθεσης ………/2017 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπουν τα άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ, όπως τροποποίηθηκαν με τον ν.4335/2015, προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, έχοντας εγγραφεί στο πινάκιο με πρωτοβουλία του παρόντος Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 εδ. ε΄ ΚΠολΔ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, μετά την εκφώνησή της από τη σειρά του οικείου πινακίου, η υπόθεση συζητήθηκε κατ’ άρθρο 237 ΚΠολΔ, χωρίς την παρουσία των ως άνω πληρεξούσιων συνηγόρων των διαδίκων.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ο ενάγων με την κρινόμενη αγωγή του και κατά τη δέουσα εκτίμηση των σε αυτή διαλαμβανομένων εκθέτει ότι τυγχάνει κύριος, νομέας και κάτοχος κατά ποσοστό 4/8 εξ αδιαιρέτου μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 64 τ.μ., κείμενης σε οικοδομή, ευρισκόμενης στο Περιστέρι Αττικής, οδός …….. αρ. …, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην υπό κρίση αγωγή. Ότι την ως άνω συγκυριότητα σε ποσοστό 4/8 εξ αδιαιρέτου, απέκτησε κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου από την κληρονομία της μητρός του , ……………, που απεβίωσε την ……….2011 αδιάθετη και το 1/8 εξ αδιαιρέτου από την κληρονομία του πατρός του ………., που απεβίωσε την ………2012, έχοντας συντάξει με την από ……..2012 Δημόσια Διαθήκη του, στην οποία όμως δεν περιλαμβανόταν διάταξη για το ποσοστό συγκυριότητάς του (2/8) επί του ως άνω ακινήτου και συνεπώς επήλθε γι’ αυτό εξ αδιαθέτου διαδοχή, δυνάμει της οποίας ο ενάγων κληρονόμησε το υπολειπόμενο ποσοστό του 1/8 εξ αδιαιρέτου. Ότι η εναγομένη, αδελφή του ενάγοντος, τυγχάνει κυρία ποσοστού 4/8 εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω ακινήτου, το οποίο περιήλθε σε αυτήν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ότι αμφότεροι, ο ενάγων και η εναγομένη, τυγχάνουν οι μοναδικοί κληρονόμοι της περιουσίας των γονέων τους. Ότι η εναγομένη χρησιμοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα το ανωτέρω ακίνητο κατοικώντας σε αυτό από το θάνατο της μητέρας τους έως σήμερα, αποκλείοντας τον ενάγοντα από τη χρήση αυτού, χωρίς μάλιστα να του καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό για την αποκλειστική χρήση του, ωφελούμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο και κατά τα αναλυτικά στην αγωγή αναφερόμενα ποσά τα οποία θα αναγκαζόταν να καταβάλει ως μισθώματα σε παρόμοιο ακίνητο. Ότι λόγω των ανωτέρω εκτεθέντων οφείλει η εναγομένη να του καταβάλει την ανάλογη μερίδα της μισθωτικής αξίας χρήσεως του ως άνω κοινού πράγματος, από τότε που το νέμεται έως σήμερα και όπως αναλυτικά αναφέρεται στην κρινόμενη αγωγή. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί α) να υποχρεωθεί η εναγομένη όπως του καταβάλει το συνολικό ποσό των 10.150,00 ευρώ, ως ανάλογη μερίδα μισθωτικής χρήσεως του κοινού ακινήτου τους, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση, β) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και γ) να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική του δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την τακτική διαδικασία (άρθρο 14 παρ. 1 ΚΠολΔ), είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 786,787, 792 παρ. 1 961 ΑΚ, 176, 908, 910 ΚΠολΔ. Μετά ταύτα, η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι ο ενάγων κατέβαλε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες αυτού υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. το υπ’ αριθ. ………… Σειρά … παράβολο δικαστικού ενσήμου).

Από τη διάταξη του άρθρου 249 ΚΠολΔ σαφώς προκύπτει ότι εναπόκειται στη διακριτική εξουσία του δικαστηρίου να διατάξει την αναβολή (κατά νομική ακριβολογία πρόκειται για αναστολή της δίκης) ή να προχωρήσει περαιτέρω στην έρευνα της διαφοράς, όταν για το ίδιο θέμα υπάρχει άλλη πολιτική δίκη εκκρεμής ενώπιον του ίδιου ή άλλου δικαστηρίου, ανεξαρτήτως βαθμού, μεταξύ των ίδιων ή διαφόρων προσώπων, προς τον σκοπό της εναρμονίσεως της δικαστικής κρίσεως σχετικώς με το ίδιο ζήτημα, χωρίς επιπροσθέτως να είναι αναγκαίο να προκύπτει δέσμευση δεδικασμένου από την εκκρεμή δίκη (ΑΠ 1390/2002 ΧρΙΔ 2003, ΑΠ 215/1999 ΕλλΔνη 40.635, ΑΠ 2066/1984 ΝοΒ 33.1161, ΕΑ 3220/2003 ΕλλΔνη 44.1410, ΕΑ 6771/1999 ΕλλΔνη 41.1389, ΕΑ 370/1993 ΕλλΔνη 35. 492). Από τη διατύπωση και την έννοια της διάταξης αυτής, που έχει θεσπισθεί, αφενός για να αποφεύγεται η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων και να επιτευχθεί η ορθή διάγνωση της διαφοράς (ΕφΠειρ 1628/1988 ΝοΒ 28.552), όταν η ένσταση εκκρεμοδικίας αργεί, διότι δεν πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις του άρθρο 222 ΚΠολΔ (ΑΠ 1628/1988 ΕλλΔνη 1991.807), όπως στην περίπτωση που το αντικείμενο της μιας δίκης αποτελεί προδικαστικό ζήτημα της άλλης (ΕφΠατρών 1136/1988 ΑρχΝομ 1989.629, ΠΠρΘεσ 20561/1996 ΕλλΔνη 1998.216) και αφετέρου για ικανοποιηθεί η αρχή της οικονομίας της δίκης (ΕφΑθ 10144/1995 ΝοΒ 44.225) προκύπτει με σαφήνεια, ότι: α) εναπόκειται στη διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου να διατάξει την αναστολή ή να προχωρήσει περαιτέρω στην έρευνα της διαφοράς (ΑΠ 215/1999 ΕλλΔνη 40.635 και ΑΠ 368/1996 ΕλλΔνη 37.1571) και β) η αναβολή ή, κατά νομική ακριβολογία, αναστολή της δικής χωρεί μετά από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπάγγελτα, όταν υφίσταται εκκρεμές στα πιο πάνω δικαστήρια προδικαστικό ζήτημα της πιο πάνω δίκης, που απασχολεί το Δικαστήριο δηλαδή αν το ζήτημα αυτό συναρτάται με κάποια έννομη σχέση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη γέννηση ή την εξακολούθηση της ισχύος του επιδίκου δικαιώματος και προβλέπεται ακόμα ότι η αυτοτελής στη δεύτερη αυτή δίκη, διάγνωση του προδικαστικού ζητήματος θα γίνει ασφαλέστερα και έτσι θα συντελεστεί στην επιτάχυνση της πορείας της δίκης που θα αναβληθεί (ΕφΑθ 10774/1987 ΕΔΠ 1988.274).

Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 440 ΑΚ ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των μεταξύ των δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά το αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες.

Στην προκειμένη περίπτωση, από την επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας αποδεικνύεται ότι για συναφή με την κρινόμενη αγωγή πραγματικά περιστατικά, η εναγομένη κατέθεσε την από ……..2015 με γενικό αριθ. κατάθεσης ……../2015 και αριθ. κατάθεσης δικογράφου ………/2015 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του ενάγοντος. Με την υπόψη αγωγή η ενάγουσα αιτείται να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. ……./2012 δημόσια διαθήκη του αποβιώσαντος πατρός των διαδίκων, …………, η οποία συνετάγη ενώπιον της Συμβ/φου Περιστερίου ………….. και η οποία δημοσιεύτηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. …../2013 αποφάσεως του Μον.Πρωτ.Αθηνών και δυνάμει της οποίας ο αποβιώσας κατέστησε αποκλειστικό κληρονόμο του τον ενάγοντα – υιό του, επί μιας οικίας, ευρισκόμενης στο χωριό ……….. του Δήμου Πύργου Ηλείας, για το λόγο ότι ο ανωτέρω διαθέτης κατά τη σύνταξη της εν λόγω διαθήκης του, δεν βρισκόταν σε πνευματική διαύγεια και δεν συνετάγη αυτή με την ελεύθερη βούληση του τελευταίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις προτάσεις της. Επί της ανωτέρω αγωγής, η οποία συζητήθηκε την ……….2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ……./2017 προδικαστική απόφαση του ως άνω δικαστηρίου δυνάμει της οποίας διατάχθηκε επανάληψη της συζήτησής της και διενέργεια νευρολογικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να προβεί αυτό σε ασφαλή δικαστική κρίση για την ακύρωση ή μη της εν λόγω δημόσιας διαθήκης. Η εναγομένη με τις προτάσεις της διατείνεται ότι σε περίπτωση θετικής κρίσης του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου και σε συνακόλουθη ακύρωση της ανωτέρω δημόσιας διαθήκης και αφού κατά συνέπεια θα επέλθει εξ αδιαθέτου διαδοχή επί του ανωτέρω ακινήτου και άρα θα επαχθεί σε αυτήν το ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου επί του ανωτέρω ακινήτου, από το θάνατο του πατέρα της, θα διεκδικήσει αντίστοιχα την ανάλογη μερίδα της μισθωτικής αξίας χρήσεως του ως άνω κοινού πράγματος, από τότε που το νέμεται ο ενάγων κατ’ αποκλειστικότητα, ήτοι κατοικώντας σε αυτό, από τη χρήση του και όπως ειδικότερα αναφέρεται στις προτάσεις της, προβάλλοντας για τις ανωτέρω αιτίες ένσταση συμψηφισμού μεταξύ των εκατέρωθεν ομοειδών απαιτήσεων. Προκύπτει, δηλαδή, ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών θα κρίνει επί της βασιμότητας της ακυρώσεως της ανωτέρω διαθήκης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ενδεχομένως ομοειδής με την αιτούμενη από τον ενάγοντα, ανταπαίτηση της εναγομένης, η οποία υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα μπορεί να προβληθεί από την τελευταία με συμψηφισμό. Επιπροσθέτως και όλως συμπληρωματικώς πρέπει να αναφερθεί ότι η ως άνω κρίση του ανωτέρω δικαστηρίου, ενδεχομένως να ασκήσει επιρροή και στην κρίση του παρόντος δικαστηρίου περί παραβίασης ή μη της διάταξης του άρθρου 281 Α.Κ. εκ μέρους του ενάγοντος με την άσκηση της υπό κρίση αγωγής του, όπως ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται από την εναγομένη. Την αγωγή αυτή προσκομίζει μετ’ επικλήσεως η εναγομένη, ενώ ούτε αυτή, ούτε η ανωτέρω εκδοθείσα προδικαστική απόφαση με αριθμό 2808/2017, αμφισβητούνται από τον ενάγοντα. Συνεπώς, η κρίση του δικαστηρίου επί της ως άνω κατατεθείσας αγωγής είναι κρίσιμη και για την προκείμενη δίκη, έστω και αν δεν ανακύπτει ζήτημα εκκρεμοδικίας ή δεδικασμένου. Από όλα τα παραπάνω, το Δικαστήριο κρίνει ότι για την ασφαλή διάγνωση της επίδικης διαφοράς είναι κρίσιμο το αποτέλεσμα της δίκης που ανοίχθηκε με την από ………..2015 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ………./2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου …………/2015 αγωγής της εναγομένης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του ενάγοντος.

Κατόπιν αυτών, θα πρέπει, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 249 ΚΠολΔ, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης αγωγής μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από ………/2015 με γενικό αριθμό κατάθεσης ……./2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……../2015 αγωγής της εναγομένης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του ενάγοντος, γενομένου δεκτού και του σχετικού ισχυρισμού της εναγομένης, επαναλαμβανομένης δε της συζητήσεως θα πρέπει να προσκομιστεί, η προαναφερόμενη τελεσίδικη απόφαση. Διάταξη για δικαστική δαπάνη δεν θα περιληφθεί στην παρούσα απόφαση διότι δεν είναι οριστική.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από ………/2015 με γενικό αριθμό κατάθεσης ………../2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ………/2015 αγωγής της εναγομένης …………. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του ενάγοντος ……………

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στο Περιστέρι στις …………2018, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  

Παραστάθηκαν