Το αναγκαίο περιεχόμενο της περίληψης της δημοσίευσης στον Τύπο, ως ειδικότερη προϋπόθεση της νόμιμης επίδοσης της αγωγής κατά διαδίκου αγνώστου διαμονής Η επίδοση αντιγράφου της ...
30-Νοε-2021
Αποφάσεις
Απόφαση 9618/2021 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) – Απόρριψη Αγωγής κατά Εργολάβου Οικοδομών. Η αξίωση για επιστροφή της εργολαβικής αμοιβής που καταβλήθηκε στον...
05-Νοε-2021
Αποφάσεις
Απόφαση 3271/2021 Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Πολιτικό Τμήμα) – Απόρριψη Αγωγής Καταδολίευσης Δανειστή στον Β’ Βαθμό, λόγω μη ύπαρξης σκοπού βλάβης στο πρόσωπο των εναγομένων και συ...
27-Οκτ-2021
Αστικό
ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3996/2021 (ΕΡΓ): Κριτήρια διάκρισης μεταξύ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Απορρίπτει την έφεση της εργοδότριας εταιρε...
08-Οκτ-2021
Αποφάσεις
Άκρως αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη απόφαση του Δικαστηρίου, το οποίο δέχθηκε τα προσκομισθέντα παρ’ ημών αποδεικτικά στοιχεία για την αντικατάσταση απολεσθέντος ασφαλιστικού β...
07-Σεπ-2021
Αποφάσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Με την υπ' αριθ. 744/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος την ανάκληση τ...
02-Σεπ-2021
Αποφάσεις
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με τη συνδρομή ή μη των οποίων μπορε1 να ζητηθεί η...
21-Δεκ-2020
Αποφάσεις
Αναφορικά με την κατάθεση της μήνυσης, το άρθ.42 παρ.2 του ΚΠοινΔ προβλέπει ότι: «Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπα...
11-Δεκ-2020
Αποφάσεις
Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μίας σχέσης ως έργου ή εξαρτημένης εργασίας εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου, το οποίο δε δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έχουν προσδώσει ...
19-Οκτ-2020
Εργατικό
Απόρριψη αιτήματος του ενός γονέα για συνεπιμέλεια των τέκνων, με γνώμονα το αληθές συμφέρον αυτών και ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον άλλο γονέα. ...
16-Οκτ-2020
Αποφάσεις