Κατά τη διάταξη του άρθρου 358 ΠΚ "Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής, που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο,...
04-Νοε-2019
Ποινικό
Το δικαστήριο, δικάσαν ως εφετείο, έκανε δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς περί έλλειψης διαχειριστικής εν τοις πράγμασι εξουσίας και κήρυξε αθώα την εντολέα μας, παρά το γεγον...
18-Οκτ-2019
Ποινικό
Ακύρωση Πράξης Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) ποσού 8.624,88 ευρώ και Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) ποσού 2.587,38 ευρώ, εκδοθεισών από Τοπικό Κατάστημα ΙΚΑ - Ε...
27-Σεπ-2019
Διοικητικό
Ακύρωση διαταγής πληρωμής - Μη υποχρεωτική έγγραφη προαπόδειξη εκ μέρους της δανείστριας Τράπεζας των χρεώσεων του αλληλόχρεου λογαριασμού ...
19-Ιουλ-2019
Τραπεζικό
Κατά την ομόφωνη κρίση των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του αιτούντα, ότι συντρέχει περίπτωση διαγραφής λόγω ακυρότητας του προσβαλλόμενου...
15-Ιουλ-2019
Αποφάσεις
Ακύρωση διαταγής πληρωμής εκδοθείσας εις βάρος εντολέων μας από συναλλαγματικές συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι επίδικες συναλλαγματικές εκδόθηκαν ...
11-Ιουλ-2019
Πιστωτικοί Τίτλοι
Συνεπιμέλεια πατέρα ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του ανηλίκου τέκνου. ...
05-Ιουλ-2019
Ασφαλιστικά Μέτρα
Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας συμβολαίου - Αναρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου - Παραπομπή στο καθ’ ύλην αρμόδιο Πολυμελές ...
01-Ιουλ-2019
Αστικό
Δε συνιστά δήλωση αποχώρησης από ασφαλιστικό οργανισμό, η απλή και προσωρινή διακοπή ασφαλιστέας απασχόλησης εκπαιδευτικού Η φύση της ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α. απασχόλησης του πρ...
26-Ιουν-2019
Διοικητικό
Ορθή και ιδιαιτέρως χρήσιμη απόφαση σχετικά με την υποχρέωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή προ της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στρ...
19-Ιουν-2019
Αστικό